Szervezeti és Működési SzabályzatA SZÉCHENYI ISTVÁN EGYETEM KAUTZ GYULA
KÖZGAZDÁSZ SZAKKOLLÉGIUMÁNAK
SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA


I. fejezet

Általános rendelkezések

 

 • 1. A Széchenyi István Egyetem Kautz Gyula Közgazdász Szakkollégiumának szervezeti helye

A Széchenyi István Egyetem Kautz Gyula Közgazdász Szakkollégiuma (továbbiakban Szakkollégium), a Széchenyi István Egyetem (továbbiakban Egyetem) Kautz Gyula Gazdaságtudományi Kar (továbbiakban GTK) mindenkori dékánjának közvetlen felügyelete alá tartozó, autonóm önkormányzattal rendelkező, önálló szervezeti egység.

 • 2. A Szakkollégium missziója

A Széchenyi István Egyetem Kautz Gyula Közgazdász Szakkollégiumának célja, hogy a gazdaságtudományok iránt érdeklődő tehetséges, ambiciózus, alkotási vággyal rendelkező diákok szakmai tevékenységét segítse, ösztönözze és koordinálja, megteremtve ehhez tagjai számára a megfelelő infrastrukturális és tudományos szellemi környezetet, hogy azok tudásukat, felkészültségüket és lehetőségeiket szélesítve megalapozzák a jövő értelmiségi bázisát és öregbítsék a Széchenyi István Egyetem és a közgazdasági képzés jó hírnevét.

 • 3. A Szakkollégium adatai

Teljes név: Széchenyi István Egyetem Kautz Gyula Közgazdász Szakkollégiuma
A szakkollégium nevének rövidítése: SZE KGYKSZ
Székhelye: 9026 Győr Egyetem tér 1 Igazgatási Épület 614. szoba
A szállásépület címe: 9026 Győr, Egyetem tér. 1
Telefon: 06/96/503-400/3360
Honlap: kautz.sze.hu  

 

 • 4. A Szakkollégium és tagjainak alapvető tevékenysége, feladatai

(1) A Szakkollégium tagjai önálló vagy csoportos munkával
a) kutató - elemző értekezéseket készítenek,
b) TDK-n vesznek részt,
c) folyóiratokban publikációkat jelentetnek meg,
d) elmélyítik elméleti és gyakorlati tudásukat,
e) előadásokon, rendezvényeken vesznek részt,
f) műveltségüket és személyiségüket a Szakkollégium szellemiségének megfelelően formálják.
(2) A Szakkollégium alapvető feladatai
a) tagjai számára az egyéni és közös alkotó-, kutatómunka feltételeinek biztosítása,
b) közgazdasági és társadalomtudományi kurzusok működtetése,
c) profiljába illő előadások, szaktáborok, kirándulások szervezése,
d) közéleti és közösségi tevékenység folytatása,
e) részvétel az Egyetem szakmai és közéletében, együttműködés hasonló profilú, célú in-tézményekkel.

II. fejezet

A Szakkollégium szervezeti felépítése

 • 5. A Szakkollégiumi Taggyűlés

A Szakkollégiumi Taggyűlés (továbbiakban Taggyűlés) a Szakkollégium legfőbb döntéshozó szerve. Döntései minden tagra és tisztségviselőre kötelező érvényűek. A Taggyűlésen bármely tag jogosult, aktív tag, pedig köteles részt venni. A Taggyűlés a Szakkollégium stratégiai jellegű ügyeiben kizárólagos döntési hatáskörrel rendelkezik. A Taggyűlés jogosult továbbá bármely más szervezeti egység vagy bármely tisztségviselő által hozott döntést felülbírálni.

 • 6. A Taggyűlés összehívása

(1) A szakkollégiumi Taggyűlést a Diákbizottság Elnöke (továbbiakban DB-elnök) köteles ösz-szeh ívni taggyűlési döntést igénylő kérdés felmerülése esetén, de legalább kéthavonta egy alkalommal.
(2) Rendkívüli Taggyűlést hív össze a DB-elnök minden olyan esetben, ha a Szakkollégium tagjainak legalább 10%-a - a téma megjelölésével - ezt írásban kéri, vagy ha a Szakkollégium működése során felmerült kérdések a Taggyűlés gyors döntését igénylik.
(3) A már kitűzött taggyűlés időpontja a szavazóképesség biztosítása érdekében megváltoztatható. Az új időpontot az eredetileg kitűzött időpont előtt legalább 48 órával meg kell hirdetni.
(4) A DB-elnök akadályoztatása esetén a programigazgató hívja össze a Taggyűlést.

 • 7. A Taggyűlés lebonyolítása

(1) A Taggyűlés időpontját (a megnyitás és a berekesztés várható időpontjával együtt) és tervezett napirendjét minden tagnak és meghívottnak elektronikus úton ki kell küldeni legalább öt munkanappal, rendkívüli esetben pedig két munkanappal a Taggyűlést megelőzően.
(2) Ha a Taggyűlés napirendjén tisztségviselők választása is szerepel, a Taggyűlés kihirdetésével együtt a pozícióra pályázók névsorát is közzé kell tenni, továbbá fel kell tüntetni a jelöltek pályázatainak elérhetőségét. Ha e feltételek nem teljesülnek, akkor csak ellenszavazat nélküli támogatás esetén lehet beiktatni a jelölt(ek)et.
(3) A Taggyűlésen a tagság kivételével csak olyan személyek tartózkodhatnak, akinek részvételét a programigazgató és a Taggyűlés egyszerű többséggel engedélyezi.
(4) A Taggyűlés levezető elnöke alapesetben a programigazgató vagy a DB-elnök. Indokolt esetben a Taggyűlés levezetésére a programigazgató vagy a DB-elnök eseti levezető elnököt javasolhat. A levezető elnök elfogadásához a Taggyűlés egyszerű többségi hozzájárulása szükséges.
(5) A Taggyűlés elnöke a szavazatok összeszámlálására két szavazatszámlálót, a Taggyűlésen történtek dokumentálására pedig jegyzőkönyvvezetőt javasol. A szavazatszámlálók aktív, nevelőtanár vagy senior tagok lehetnek. A jegyzőkönyvvezető aktív tag lehet. A szavazatszámlálók és a jegyzőkönyvvezető elfogadásához a Taggyűlés egyszerű többségű hozzájárulása szükséges.
(6) A levezető elnök feladata a napirend ismertetése, a vita vezetése, a szavazóképesség megállapítása és figyelemmel kísérése, a szavazás formájának megállapítása, a szavazás eredményének kihirdetése, valamint az SZMSZ rendelkezéseinek betartása és betartatása.
(7) A levezető elnök jogosult a Taggyűlés megnyitására és berekesztésére, a vita megnyitására és berekesztésére, a szó megadására és megvonására, valamint szavazás elrendelésére.
(8) A jegyzőkönyvvezető feladata a Taggyűlésen történtek dokumentálása.
(9) A Taggyűlésről készített jegyzőkönyvet a jegyzőkönyvvezető és a jegyzőkönyv hitelesítésére felkért két jelenlévő tag írja alá. A jegyzőkönyvvezető a hitelesített jegyzőkönyvet legfeljebb öt munkanapon belül kézírásos és elektronikus formában is eljuttatja a Szakkollégium programigazgatójához.

 • 8. A szavazati jog és a szavazás szabályai

(1) A Taggyűlésen minden Aktív és nevelőtanár tagnak egy szavazata van. A szavazatok nem átruházhatók.
(2) A Taggyűlés szavazóképes, ha a szavazati joggal rendelkező tagok több, mint 50 százaléka személyesen jelen van a gyűlésen.
(3) A taggyűlés szavazóképtelensége esetén - a szavazásra váró napirendi pontokkal, azokat változatlanul hagyva - a gyűlést leghamarabb egy, legkésőbb öt munkanapon belül újra ösz-sze kell hívni. Ekkor az újonnan összehívott gyűlés határozatképes függetlenül a jelenlévő tagok számától.
(4) A jelenlevő tagok legalább kétharmadának egybehangzó szavazata (minősített többség) szükséges
a) a Szakkollégium Szervezeti és Működési Szabályzatának módosításához és a Szakkollégium feloszlásának elhatározásához,
b) a költségvetés megállapításához és jóváhagyásához,
c) a programigazgató megválasztásához,
d) tagok kizárásához,
e) egyedi tagfelvétel jóváhagyásához,
f) más társadalmi szervezettel való egyesülés, szétválás, valamint az átalakulás kimondásához,
g) a Felügyelő Bizottság tagjainak megválasztásához és felmentéséhez,
i) nevelőtanár megválasztásához,
j) tiszteletbeli tag megválasztásához,
k) bármely a Szakkollégium életében nagy jelentőséggel bíró ügyben.
(5) A taggyűlés határozatait nyílt szavazással hozza meg, kivéve a vezető tisztségviselők (prog-ramigazgató, nevelőtanár, Diákbizottság tagjai (az elnököt is beleértve), és a Felügyelő Bizottság tagjai) jóváhagyásánál, megválasztásánál illetve visszahívásánál (bizalmatlansági szavazás), valamint tagfelvétel jóváhagyása esetén. Titkos szavazást kell továbbá elrendelni bármely olyan kérdésben, amellyel kapcsolatban ezt akár egyetlen (a Taggyűlésen jelenlévő és szavazóképes) tag is kéri, s kérése megalapozott.
(6) A vezető tisztségviselők - kivéve a programigazgató és a nevelőtanár - megválasztása pályázati rendszerben történik. A pályázatokat a Diákbizottság írja ki. A pályázatok tartalmazzák a jelölt felkészültségének alátámasztását, a tisztséggel járó feladatok ellátására vonatkozó programtervezetet.
(7) Bizalmatlansági szavazást - megfelelő indokkal alátámasztva - a Szakkollégium aktív tagjainak 10%-a írásban kérhet bármely tisztségviselő ellen. A tisztségviselők visszahívásához a Taggyűlés egyszerű többségi döntése szükséges.
(8) A taggyűlés határozatait - a 8. pont (4) és (6) bekezdésében foglaltak kivételével - a jelenlévő tagok egyszerű többségi szavazatával hozza meg, amely a jelenlevő tagok 50%-a + 1 fő arányú szavazatát jelenti.

 • 9. A Taggyűlés döntési hatásköre

(1) A Taggyűlés kizárólagos hatáskörrel
a) megállapítja, elfogadja és módosítja a Szervezeti és Működési Szabályzatot (SZMSZ),
b) értékeli a Szakkollégium éves tevékenységét, meghatározza a Szakkollégium legfontosabb feladatait,
c) külön szabályzatban rögzíti a tagok teljesítményének Értékelési Rendszerét (ÉR),
d) jóváhagyja a Szakkollégium éves költségvetését, a DB jelentése alapján értékeli a Szakkollégium gazdálkodását,
e) dönt más társadalmi szervezettel való egyesülés, szétválás, átalakulás, valamint a feloszlás kimondásáról,
f) a Szakkollégium tagjai közül megválasztja a tisztségviselőket, és dönt felmentésükről,
g) tagsági viszonnyal összefüggő kérdésekben döntéseket hoz és az ezekkel kapcsolatosan előterjesztett jogorvoslati kérelmeket elbírálja,
h) dönt az elmulasztott beszámolók pótlásának lehetőségéről,
i) dönt belső kitüntetések alapításáról, azok odaítélésének jóváhagyásáról,
j) valamint dönt fegyelmi ügyekben.
k) 2/3-os többséggel indítványozhatja a GTK dékánja felé a programigazgató vagy a programigazgató helyettes lemondatását.
(2) A Taggyűlés dönthet a Szakkollégium működését érintő bármely kérdésben.

 • 10. A Programigazgató

(1) A Szakkollégium programigazgatója nevelőtanár lehet.
(2) A programigazgatót a GTK dékánja javasolja és a Taggyűlés kétharmados hozzájárulásával nevezi ki.
(3) A programigazgatói megbízatás határozatlan időre szól.
(4) A programigazgató az Egyetem rektora, a GTK dékánja és a Taggyűlés felé egyaránt beszámolási kötelezettséggel tartozik.
A programigazgató jogai és kötelezettségei
a) Tapasztalatával, szakmai felkészültségével segíti a Szakkollégium más tisztségviselőinek eredményes tevékenységét.
b) Folyamatosan együttműködik a Diákbizottság tagjaival.
c) Képviseli a Szakkollégiumot a Széchenyi István Egyetem vezetése, illetve más külső személy előtt a Szakkollégium testületi véleményének megfelelően.
d) Kezeli a Szakkollégium irattárát.
e) Minden tanév végén beszámolót tart tevékenységéről és a Szakkollégium helyzetéről a GTK dékánja, valamint a Taggyűlés részére.
f) Tanácskozási joggal részt vehet a DB ülésein.
g) A programigazgató feladata a szakkollégium vagyon (tárgyi és pénzeszközök) megfelelő, szabályos felhasználásának felügyelete.
h) A programigazgató felügyeli a szakkollégium hallgatói szerveinek (DB, Taggyűlés, Mun-kacsoportok) működését. Ha azok egyetemi szabályozással ellentétes döntéséről szerez tudomást, azonnal beavatkozik a szabályozásnak megfelelő változtatások érdekében. Ha beavatkozása sikertelen, egy héten belül a GTK dékánja elé terjeszti a problémát. Ezzel a döntés végrehajtását felfüggeszti. Ha a dékán a szabálytalanságot megállapítja, azzal a döntést megsemmisíti.
i) Felügyeli, irányítja a Szakkollégium tudományos munkáját, véleményezi a Tudományért és kultúráért felelős munkacsoport tevékenységét a kurzusrendszer kidolgozása során.
j) Ellenőrzi a kurzusvezetők munkáját.
k) Részt vesz a szakkollégista hallgatók tanulmányi tevékenységének értékelésében.
l) Felügyeli a Szakkollégium működése során az SZMSZ betartását.
m) Javaslatot tesz a programigazgató helyettes személyére.

 • 11. Programigazgató helyettes

(1) A Szakkollégium programigazgató helyettes PhD hallgató lehet.
(2) A programigazgató helyettest a programigazgató javasolja és a Taggyűlés kétharmados hozzájárulásával nevezi ki.
(3) A programigazgató helyettesi megbízatás határozatlan időre szól.
(4) A programigazgató helyettes a programigazgató és a Taggyűlés felé egyaránt beszámolási kötelezettséggel tartozik.
A programigazgató jogai és kötelezettségei
a) Tapasztalatával, szakmai felkészültségével segíti a Szakkollégium más tisztségviselőinek eredményes tevékenységét.
b) Folyamatosan együttműködik a Diákbizottság tagjaival.
c) Tanácskozási joggal részt vehet a DB ülésein.
d) Felelős a szakmai munka minőségéért.
e) Segíti a programigazgató munkáját.

 • 12. A Diákbizottság

(1) A Diákbizottság (DB) a Szakkollégium életének operatív irányítója, a mindennapi, kisebb jelentőségű ügyekben önállóan hoz döntéseket. Koordinálja az aktív tagok munkáját és az egyes munkacsoportok tevékenységét. Biztosítja a hatékony információáramlást és az együttműködéshez szükséges feltételeket.
(2) A Diákbizottság a munkacsoportok vezetőiből és az elnökből (továbbiakban DB-elnök) áll.
(3) A Diákbizottság tagja (DB-tag) csak olyan aktív tag lehet, aki az Egyetem nappali tagozatos hallgatója.
(4) Valamennyien a Szakkollégium Taggyűlésének tartoznak beszámolási kötelezettséggel, szóban az aktuális szemeszter utolsó Taggyűlésén, elektronikus dokumentum formában a honlapra feltöltve.
(5) A munkacsoport-vezető akadályoztatása esetén átmeneti helyettesítéséről a munkacsoport javaslata alapján a Taggyűlés dönt.
(6) A DB-elnök akadályoztatása esetén átmeneti helyettesítéséről a programigazgató javaslata alapján a Taggyűlés dönt.

 • 13. A DB-tagok megválasztásának és lemondásának szabályai

(1) A Diákbizottság tagjai kétlépcsős eljárás során kerülnek megválasztásra. Első körben a Taggyűlés a pályázók alkalmasságáról hoz kétharmados döntést. A tisztségről való szavazás azokról a jelöltekről történhet meg, akiknek a jelölését a Taggyűlés ily módon elfogadta.
(2) Ha az első körben támogatott pályázók száma nem haladja meg a betölthető tisztségek számát, akkor a kétharmados többséggel támogatott jelölteket a Diákbizottság megválasztott tagjainak kell tekinteni.
(3) Ha az első körben támogatott pályázók száma meghaladja a betöltendő tisztségek számát, akkor a DB-tagokat a Taggyűlés preferenciális szavazással választja meg.
(4) A preferenciális szavazás menete:
a) A Taggyűlés minden szavazóképes tagja szavazólapon tünteti fel az alkalmasnak minősített jelöltek saját preferenciáinak megfelelő rangsorát. Minden jelölthöz - a rangsornak megfelelő - sorszámot rendel (1 -től a jelöltek számáig).
b) A szavazatszámláló a jelöltek sorszámainak számértékét összegzi.
c) A megpályázott tisztséget a legalacsonyabb pontszámot elért jelölt nyeri el.
d) Amennyiben több jelölt kapja ugyanazt a legkisebb pontszámot, a magasabb pontszámot kapott jelöltek elhagyásával a szavazást meg kell ismételni. Ezt az eljárást addig kell folytatni, amíg a szavazás egyértelmű eredményre nem vezet, vagy az utolsó körben részt vevő jelöltek azonos pontszámot nem érnek el. Ez utóbbi esetben az adott tisztségre vonatkozó szavazási eljárás ismételt lebonyolítására 5 munkanapon belül rendkívüli Taggyűlést kell összehívni. Ekkor már csak az előző alkalommal az utolsó körbe jutott jelöltekkel kerül sor a szavazásra.
(5) A DB-tagok választására minden tavaszi félév első Taggyűlésén kerül sor, de legkésőbb február 28-ig. A megbízás kivételes esetektől eltekintve egy esztendőig érvényes. Az újraválasztás a DB-elnök esetében csak kétszer lehetséges.
(6) A DB-tagok lemondásukat a DB-elnöknek nyújtják be, aki pályázatot ír ki a tisztség betöltésére.

 • 14. A Diákbizottság hatásköre és feladatai

a) a Taggyűlés technikai előkészítése;
b) a Taggyűlési határozatok végrehajtásának figyelemmel kísérése, koordinálása, szervezése;
c) állásfoglalás a tagsági viszonyra vonatkozó javaslatokról, azok kellő előkészítettsége érdekében;
d) a Szakkollégiumból való kilépés írásbeli bejelentésének tudomásul vétele;
e) egyes tagok eseti megbízással való felkérése a Szakkollégium külső képviseletének el-látására; s az ilyen feladattal megbízottak által képviselendő álláspont kialakítása, amennyiben az előre szükséges és lehetséges;
f) szerződéskötés előkészítése;
g) a programigazgatóval együttműködve, az aktuális félév első Taggyűlésén az aktuális szemeszter tervezett szakmai programjának meghatározása és ismertetése a tagság felé;
h) rendkívüli felvételi eljárás elrendelése
i) Szakkollégium Értékelési Rendszerének kidolgozása, közzététele a DB választást követő két héten belül
j) más szervezetekhez való viszony kialakítása, közös rendezvény elhatározása, különös figyelmet fordítva a szakkollégiumi mozgalom hagyományainak ápolására;
i) hivatalos tájékoztatás, jelentés, sajtóközlemény, állásfoglalás, javaslat kialakítása; j) a Szakkollégium rendezvényeinek koordinálása;
k) tagság szüneteltetésére vonatkozó kérelmek, méltányossági és egyéb kérelmek elbírálása és erről az érintettek értesítése;

 • 15. A DB ülései

(1) A DB a szorgalmi időszakban legalább kéthetente, egyébként pedig indokolt esetben tartja üléseit.
(2) Ezen kívül rendkívüli ülést tart, ha az ügyek vitele ezt megkívánja. Ezt bármely DB-tag kez-deményezheti, de a DB rendkívüli ülését is csak a DB-elnök hívhatja össze.
(3) A DB ülései a Szakkollégium aktív tagjai számára nyilvánosak, azokon a Szakkollégium aktív tagjai tanácskozási joggal részt vehetnek.
(4) A DB engedélyével a DB ülésén bármely tag rész vehet.
(5) Az ülések időpontját és tervezett napirendjét, valamint az esetleges írásos előterjesztéseket a részvételhez és felkészüléshez megfelelő időben, de legalább 24 órával az ülés megkezdése előtt az aktív tagok számára nyilvánosságra kell hozni.
(6) A DB ülések jegyzőkönyveit és határozatait a szakkollégiumi tagok számára elektronikus formában elérhetővé kell tenni a Szakkollégium honlapján.

 • 16. A DB-elnök

A Diákbizottság munkáját annak vezetője, a DB-elnök hangolja össze. Indokolt esetben dönthet a DB hatáskörében, de erről köteles a DB-nek beszámolni.

 • 17. A DB-elnök hatásköre és feladatai

a) DB gyűléseinek összehívása.
b) Taggyűlés összehívása.
c) Kapcsolattartás a programigazgatóval.
d) Operatív ügyek intézése, adott feladatok munkafolyamatokra bontása, azok kiosztása, a feladatok összehangolása és felügyelete.
e) A Szakkollégium külső képviselete a Széchenyi István Egyetem vezetése, illetve más külső személy előtt a Szakkollégiumi tagság érdekeinek megfelelően.
f) A DB-elnök együttműködik a Szakkollégium pénzügyekért és pályázatokért felelős DB-tagjával a gazdálkodással kapcsolatos döntések előkészítése és meghozatala során.

 • 18. A Felügyelő Bizottság

A Felügyelő Bizottság a Szakkollégium szabályoknak megfelelő működése felett őrködik.

 • 19. A Felügyelő Bizottság tagjai

(1) A Felügyelő Bizottság (továbbiakban FB) 3 tagból áll, ha a taglétszám ennél alacsonyabb, jogkörét nem gyakorolhatja.
(2) A FB tagja nem lehet a Szakkollégium Programigazgatója, a DB-elnök, DB-tag, és a Felvételi Bizottság elnöke, valamint passzív tag.
(3) A FB tagjait a Taggyűlés választja titkos szavazással. A FB megválasztása normál esetben tavaszi félév utolsó taggyűlésén történik.
(4) A FB-tag megbízatása következő tanév tavaszi félévének utolsó Taggyűléséig szól.

 • 20. A Felügyelő Bizottság működése

(1) Az FB tagjai maguk közül elnököt választanak.
(2) A FB üléseit - az ok és a cél megjelölésével - bármely tag összehívhatja. A FB vizsgálatának eredményét a következő Taggyűlésen az elnök ismerteti.
(3) FB tag közvetlen érintettsége esetén az adott ügyben való taggyűlési döntés meghozataláig az adott tag a FB munkájában nem vehet részt, helyére ideiglenes FB-tagot kell választani.
(4) Ha a FB létszáma három fő alá csökken, új tag választására 5 munkanapon belül rendkívüli Taggyűlést kell összehívni.

 • 21. A Felügyelő Bizottság hatásköre és feladatai

(1) A FB taggyűlési döntést igénylő bármely kérdésben véleményezési jogkörrel rendelkezik, véleményezési jogkörét azonban csak a FB legalább két tagjának jelenléte esetén gyakorolhatja.
(2) A FB feladatai:
a) A Szakkollégium működése során - különös tekintettel a taggyűlésekre - felügyeli az SZMSZ betartását. Ha bármely döntés, határozat vagy tevékenység összeegyeztethetetlen az SZMSZ-szel, vagy bármely érvényben lévő szabályozással, akkor arra köteles fel-h ívni a figyelmet. Legvégső esetben jogában áll Rendkívüli Taggyűlés összehívását kezdeményezni.
b) Véleményezi a tagság SZMSZ módosító indítványait, javaslatot tesz az esetleges korrekcióra.
c) Előkészíti és a Taggyűlés elé terjeszti a szükséges SZMSZ módosításokat.


III. fejezet

A tagsági viszonyra vonatkozó rendelkezések

 

 • 22. A szakkollégiumi tagság feltétele

A Szakkollégium tagja lehet a Széchenyi István Egyetem bármely legalább egy lezárt félévvel rendelkező nappali tagozatos hallgatója, illetve a Taggyűlés által megválasztott nevelőtan ár, senior tag és tiszteletbeli tag.

 • 23. A szakkollégiumi tagság formái

(1) Aktív tagok a Szakkollégium azon tagjai, akik folyamatosan teljesítik szakkollégiumi kötele-zettségeiket és a Széchenyi István Egyetem nappali tagozatos hallgatói. A Taggyűlés kétharmados hozzájárulásával aktív tagságukat fenntarthatják azok a tagok, akik korábban az Egyetem hallgatójaként a Szakkollégium tagjai voltak, jelenleg is a Szakkollégium céljainak megfelelő tudományos tevékenységet végeznek, továbbá folyamatosan teljesítik szakkollégiumi kötelezettségeiket. Az Egyetem nappali tagozatos hallgatói a Szakkollégium felvételi rendszerének megfelelően válhatnak aktív taggá.
1. táblázat: A Szakkollégium aktív tagjainak jogai
a) kollégiumi elhelyezés igénylése;
b) taggyûléseken való részvétel;
c) taggyûléseken való tanácskozási jog;
d) taggyûlésen való szavazati jog bármely, a taggyûlés hatáskörébe utalt kérdésben;
e) jegyzõkönyvekhez, határozatokhoz való hozzáférés;
f) bizalmatlansági indítvány kezdeményezése a tisztségviselõkkel szemben;
g) taggyûlés összehívásának kezdeményezése;
h) a Diákbizottság gyûlésein való tanácskozási jog;
i) tisztségvállalás;
j) a Szakkollégium kurzusain való térítésmentes részvétel;
k) kutatási munkájához anyagi és erkölcsi támogatás igénylése;
l) a Szakkollégium kulturális programjain való részvétel;
m) más szervezetek programjain való részvétel, ehhez támogatás igénylése; a Szakkollé-
gium képviselete;
n) a Szakkollégium klubhelyiségének használata;
o) tagság szüneteltetésének kérelme;
p) infrastruktúra (számítógép, nyomtató, szkenner, könyvtár, telefon, stb.) használata, valamint
fejlesztéséhez történõ javaslattétel;
q) amennyiben elõre látja, hogy bármely kötelezettségének nem tud eleget tenni, joga van
méltányossági kérelmet benyújtani a Diákbizottsághoz;
r) egyéni pályázatokhoz szakkollégiumi tagságról ajánlólevelet kérhet a programigazgató-
tól;
s) mûködéssel kapcsolatban információ kérése.
2. táblázat: Az aktív tagok kötelezettségei
a) taggyűlésen való részvétel (megnyitástól a meghirdetett záró időpontig, illetve -ha az korábban megtörténik - a berekesztésig); (felmentés csak indokolt esetben lehetséges)
b) félévenként minimum 2 kurzus felvétele, teljesítése (az előadások 75%-an való részvétellel)
c) felvételtől számított 2 féléven belül kutatási téma és konzulens választása, 3 szemeszteren belül pedig a téma bemutatása a TMDK-n, rövidebb tagsági viszony esetén BSC-s hallgatók számára legkésőbb a szakmai gyakorlatot megelőző félévig, MSC-s hallgatók számára legkésőbb a végzés előtti utolsó szemeszterig
d) a közösségi munkában (munkacsoportokban) való aktív részvétel, és erről beszámoló készítése, annak benyújtása a munkacsoport vezetőnek
e) legalább jó rendű tanulmányi eredmény
f) külföldi szakmai gyakorlathoz, tanulmányhoz kapott támogatással való pénzügyi elszámolás, beszámoló készítése, a Szakkollégium méltó képviselete
g) Igazgató és DB-tag által kijelölt feladat megjelölt határidőig való teljesítése
h) a Szakkollégium klubhelyisége kulcsának felvételéről, átadásáról, leadásáról dokumentáció vezetése
i) a Szakkollégium infrastruktúrájának megóvása, továbbá a berendezések haszná- lata csak az arra kijelölt helyen (kabinetben) engedélyezett
j) szakkollégistához méltó magatartás
k) a kiemelkedő jelentőségű szakkollégiumi rendezvényeken (pl. Kautz Konferencia, Országos Pénzügyi Esettanulmányi Verseny) való részvétel.
A 2. táblázatban foglalt kötelezettségek teljesítésének ellenőrzése a Szakkollégium Értékelési Rendszerének segítségével történik, melynek szabályait külön rendelkezés rögzíti. Az Értékelési Rendszer rendelkezései alapján a kötelezettségek nem teljesítése az aktív tag kizárását is maga után vonhatja. A kizárás taggyűlési jegyzőkönyvbe való felvétellel válik jogerőssé, amely ellen 15 napig fellebbezési jog illeti meg az érintett tagot. A fellebbezést a programigazgatóhoz kell benyújtani, az ügy kapcsán újabb Taggyűlést hív össze.
(2) Passzív tagok a Szakkollégium azon tagjai, akik az Egyetem nappali tagozatos hallgatói és külföldi tanulmányok miatt vagy egyéb okból átmenetileg szakkollégiumi kötelezettségeiknek nem tudnak eleget tenni, s ezért a Diákbizottság hozzájárulásával aktív tagságukat szüneteltetik. Az aktív tagság szüneteltetésére vonatkozó kérelmet a külföldi tanulmányok megkezdését vagy az egyéb ok felmerülését megelőzően legalább egy hónappal be kell nyújtani a Diákbizottságnak, amely 10 napon belül köteles döntést hozni és a tagot értesíteni. A szakkollégiumi tagság szüneteltetése legfeljebb három alkalommal lehetséges, összesen 10 hónap időtartamra. Teljes tanéves passziválás a szakkollégiumi elhelyezés elvesztését vonja maga után. A passziválás időtartama alatt a szakkollégiumi tagságból eredő valamennyi jog és kötelezettség szünetel, kivéve az aktív tagok jogai közül a 23. pont (1) bekezdés 1. táblázatának b) és l) pontjában foglalt jogokat.
(3) Senior tagok a Szakkollégium azon tagjai, akiknek aktív tagsága egyetemi tanulmányaik befejezése miatt megszűnt, s tagságuk ilyen formában való fenntartásához hozzájárulnak. Senior taggá válhat továbbá a szakkollégium olyan korábban aktív tagja is, aki nem egyetemi tanulmányai lezárása miatt szüntette meg tagságát. Utóbbi esetben a senior tagság felvételéhez a Taggyűlés jóváhagyása szükséges. Nem válaszható meg senior tagnak az, akit a taggyűlés kizárt. A senior tagok feladata az aktív tagok szakmai munkájának segítése. A senior tagokat a 23. pont (1) bekezdés 1. táblázata a), d), f), g), i), k), m), o) és q) pontjainak kivételével az aktív tagok jogai illetik meg. A senior tagok kötelezettségei megegyeznek az aktív tagok 23. pont (1) bekezdés 2. táblázatának h), i), j) pontjában foglalt kötelezettségeivel.
(4) Nevelőtanár az Egyetem azon oktatója, aki szervezői, oktatói és egyéb hozzájárulásával segíti a Szakkollégiumot, és aktívan részt vesz a Szakkollégium munkájában. Nevelőtanár a Taggyűlés által felkért oktató lehet. A nevelőtanár felkérése a Diákbizottság Elnökének feladata. A felkérést elfogadó nevelőtanár felvételét a GTK dékánja hagyja jóvá. A nevelőtanárt a 23. pont (1) bekezdés 1. táblázata k) és q) pontjainak kivételével az aktív tagok jogai illetik meg. A nevelőtanár kötelezettségei megegyeznek az aktív tagok 23. pont (1) bekezdés 2. táblázatának a), h), i), j), k) pontjában foglalt kötelezettségeivel.
(5) Tiszteletbeli tag az a Taggyűlés által választott személy lehet, aki szervezői, oktatói vagy anyagi, illetve más típusú támogatásával kiemelkedő módon hozzájárul(t) a Szakkollégium munkájához és fejlődéséhez. A tiszteletbeli tagot a 23. pont (1) bekezdés 1. táblázatának b), c), m), és t) pontjaiban foglalt jogok illetik meg.

 • 24. A Szakkollégium tagjai kollégiumi elhelyezés szempontjából

(1) Bentlakó tag a Szakkollégium azon tagja, aki a szállásépületben elhelyezésben részesül.
(2) Külső tag a Szakkollégium azon tagja, aki a szállásépületben elhelyezésben nem részesül.

 • 25. A tagsági viszony megszűnik

a) ha az aktív tag hallgatói jogviszonya az Egyetemen megszűnik, kivéve, ha továbbra is a Szakkollégium céljainak megfelelő tudományos tevékenységet végez és a Taggyűlés kétharmados hozzájárulása mellett folyamatosan teljesíti szakkollégiumi kötelezettségeit;
b) a tag kilépésének írásbeli bejelentésével és annak Taggyűlés általi elfogadásával;
c) a Taggyűlés kizárási határozatával;
d) a tag halálával;
e) a Szakkollégium utódszervezet nélküli megszűnésével.IV. fejezet

A Szakkollégium felvételi rendszere

 

 • 26. Az aktív tagok felvétele

(1) A szakkollégiumi aktív tagságának utánpótlása érdekében a Szakkollégium félévente tagfelvételt hirdet.
(2) Rendkívüli esetben - a Taggyűlés minősített többségű határozata alapján - a tagfelvétel bármikor meghirdethető.
(3) A felvételi keret maximális nagyságáról a Taggyűlés dönt, figyelembe véve a Szakkollégium optimális létszámát és a kollégiumi férőhelyek számát.

 • 27. A Felvételi Bizottság

(1) A Felvételi Bizottság tagjai: legalább 3 DB tag, a programigazgató vagy egy nevelő tanár, továbbá két erre a posztra megválasztott aktív tag közül legalább egy.
(2) A Felvételi Bizottság tagjai maguk közül elnököt választanak.
(3) A felvételi eljárás során a meghallgatásokról részletes jegyzőkönyvet kell készíteni. Ezeket a tagok számára elektronikusan elérhetővé kell tenni.
(4) A tagok felvételéről a Felvételi Bizottság ajánlást tesz, a jelöltek elfogadásáról a Taggyűlés dönt.

 • 28. A tagfelvétel menete és a Felvételi Bizottság feladatai

a) a tagfelvétel meghirdetése,
b) jelentkezési lap elkészítése,
c) határidő kitűzése a jelentkezési lapok, önéletrajzok és motivációs levelek beküldésére,
d) az írásbeli felvételi és az elbeszélgetés időpontjának kitűzése,
e) a jelentkezési lap értékelése,
f) az írásbeli felvételi és a felvételi elbeszélgetés lebonyolítása,
g) a Felvételi Bizottság elnöke a tagfelvételről az azt követő Taggyűlésen számol be a tag-ságnak és elérhetővé teszi a tagfelvétel dokumentációját,
h) taggyűlési jóváhagyást követő értesíti a jelentkezőket a tagfelvétel eredményéről.V. fejezet

Munkacsoportok

 

 • 29. A munkacsoportok és az aktív tagság viszonya

(1) Az aktív tagok szakkollégiumi tevékenységüket egy-egy munkacsoporton belül végzik.
(2) A tagok munkacsoportonkénti besorolását az előzetes jelentkezések alapján a DB hagyja jóvá.
(3) A Szakkollégiumon belül négy munkacsoport (lásd 30-33. pont) működik. A munkacsoportok vezetői DB-tagok, akik biztosítják a munkacsoportok közötti munkamegosztás koordinálását.

 • 30. A kapcsolatokért felelős munkacsoport

(1) A kapcsolatokért felelős munkacsoport elsődleges feladata a Szakkollégium tevékenységének bemutatása a külvilág számára, valamint a tagok közti hatékony belső kommunikáció megvalósítása.
(2) A munkacsoport tevékenysége öt fő területre terjed ki.
a) Kapcsolattartás és együttműködés a Szakkollégium tagjai között:
• a különböző munkacsoportokban dolgozó tagok közötti - belső - kommunikációs csatornák kiépítése és fenntartása, különös tekintettel a tagok tudományos és szak-kollégiumi tevékenységeire;
• a tagok tájékoztatása a munkacsoport tevékenységéről, a rendszeres Taggyűlésen és DB-gyűléseken;
• kapcsolat fenntartása a különböző tagsági formájú tagok között, legfőképpen az aktív tagság és a már végzett Szakkollégista hallgatók között;
• a tagok érdeklődési körének megfelelő információk összegyűjtésének szakmai támogatása (személyre, érdeklődési körre való tekintettel az érdeklődő tagok további kérésére információadás);
• szoros stratégiai és operatív együttműködés az arculatért, a kiadvány szerkesztéséért felelős, valamint az egyes programok szervezőivel.
b) Kapcsolattartás és együttműködés a szakkollégiumok között:
• közös rendezvények szervezése (a Taggyűlés előzetes megbízása alapján);
• más szakkollégiumok tájékoztatása a Szakkollégium tevékenységeiről, programjairól;
• országos szintű találkozókon való részvétel és azokon a Szakkollégium érdekeinek képviselete;
• a szakkollégiumi mozgalom értékeinek (magas szintű szakmaiság, demokratikus ma-gatartásforma, társadalmi problémákra való érzékenység) közvetítése a tagság felé.
c) Kapcsolattartás és együttműködés a forprofit szférával:
• a korábbi támogató partnerek rendszeres (havi, negyedéves) tájékoztatása a Szakkollégium eredményeiről: portfolió, programleírások, stratégia bemutatásával;
• új támogatók felkutatása.
d) Kapcsolattartás és együttműködés az Egyetemmel:
• az Egyetem tájékoztatása a Szakkollégium tevékenységéről;
• az egyetemi oktatók meghívása a számukra releváns Szakkollégiumi rendezvényekre;
• személyes kapcsolattartás az Egyetem, valamint a GTK vezetésével.
e) Kapcsolattartás és együttműködés a diáksággal, diákszervezetekkel:
• a sikeres és színvonalas tagfelvétel érdekében kapcsolatfelvétel a hallgatósággal;
• a hallgatóság tájékoztatása a programokról, és a tagságról (a hirdetőfal folyamatos frissítésével);
• közös programok szervezése az érdeklődők és a Szakkollégiummal együttműködő szervezetek számára (a pozitív megítélés érdekében);
• a honlapon keresztül az érdeklődő diákok felvilágosítása, kérdéseik megválaszolása;
• a SZE hallgatói lapjában és más napilapokban, folyóiratokban való megjelenés koordinálása.

 • 31. Pénzügyekért és pályázatokért felelős munkacsoport

(1) A Pénzügyekért és pályázatokért felelős munkacsoport célja a Szakkollégium működése során felmerülő pénzügyi, elszámolási feladatok ellátása az SZMSZ, és az Egyetem szabályzatainak megfelelően, továbbá a pályázati lehetőségek kihasználásával biztosítani a működéshez szükséges anyagi forrásokat.
(2) A munkacsoport feladatai:
a) folyamatos pályázatfigyelés (nyomtatott sajtó, Internet, televízió, stb.), pályázati lehetőségek felkutatatása, mind a Szakkollégium szervezete, mind pedig a tagjai számára,
b) a tagok rendszeres tájékoztatása a pályázati lehetőségekről,
c) a pályázati adatlapok beszerzése a Szakkollégium, illetve kérésre a tagok számára,
d) a szakkollégiumi pályázatok határidőre történő elkészítése és eljuttatása a kiíró szervezethez,
e) a benyújtott pályázatok elbírálási folyamatának figyelemmel kísérése és a szükséges módosítások végrehajtása,
f) az elnyert pályázati támogatások felhasználásáról beszámoló készítése a kiíró szervezetnek,
g) a pályázatok dokumentációinak karbantartása,
h) a tagság tájékoztatása a Szakkollégium gazdálkodásával kapcsolatos kérdésekről,
i) folyamatos egyeztetés a Szakkollégium programigazgatójával és a DB-vel,
j) a VII. fejezetben meghatározott, gazdálkodással kapcsolatos feladatok ellátása.

 • 32. Tudományért és kultúráért felelős munkacsoport

(1) A Tudományért és kultúráért felelős munkacsoport a szakmai tudományos tevékenységgel kapcsolatos ügyek intézésével, a Könyvtár fenntartásával és fejlesztésével, a kulturális, szabadidős és sporttevékenységek szervezésével foglalkozik.
(2) A szervezési feladatok hatékony ellátása érdekében az egyes részterületekhez külön felelősök tartoznak.
(3) TMDK felelős feladatköre:
a) TMDK dolgozatokkal és konferenciával kapcsolatos információk begyűjtése;
b) kérdésekkel konzulensek megkeresése;
c) dolgozatot írók informálása.
(4) A könyvtáros feladatköre a 2. számú mellékletben foglaltaknak megfelelően
a) a tagok szakmai munkájának segítése érdekében magas színvonalú szakmai könyvtár kiépítése és fokozatos fejlesztése;
b) az aktuális könyvigények felmérése;
c) az igényelt könyvek beszerzése;
d) nyilvántartás vezetése (könyvek kiadása és visszavételezése);
e) a sérült könyvek javítása, cseréje.
(5) A kurzusfelelős feladatköre a Szakkollégium szakmai rendjében foglaltaknak megfelelően
(lásd VI. fejezet):
a) a kurzus témák iránti igények felmérése,
b) az előadók felkérése és a velük való folyamatos kapcsolattartás,
c) a kurzusok időpontjainak meghatározása az órarendek figyelembevételével
d) kurzusdokumentáció vezetése.
(6) A programfigyelő és szervező feladatköre
a) kulturális és szabadidős programok és tevékenységek (különös tekintettel a színházlátogatás) szervezése,
b) közösségi programok szervezése,
c) nyári tábor szervezése,
d) folyamatos tájékoztatás a helyi és országos kulturális programokról, rendezvényekről, konferenciákról.
(7) A munkacsoport feladatai közé tartozik évkönyv szerkesztési munkáinak megszervezése. Az évkönyv kiadása legalább három évente nyomtatott formában is megtörténik. Az évkönyv célja, hogy bemutassa a Szakkollégium szakmai és kulturális tevékenységét más Szakkollégiumoknak, a Széchenyi István Egyetem tanárainak, oktatóinak, hallgatóinak, valamint a Szakkollégium támogatóinak. Az évkönyv többek között ismerteti az adott időszak kurzusait, oktatóit, előadóit, konferenciáit, azok rövid írásos anyagát, kulturális eseményeit, a tagok tudományos munkáit, valamint az elért eredményeket.

 • 33. Működésbiztosításért felelős munkacsoport

(1) A munkacsoport általános feladata a Szakkollégium működését biztosító technikai feltételrendszer megteremtése és annak karbantartása. Ez magában foglalja:
a) szállásépület dekorációjának elkészítése és karbantartását;
b) munkához szükséges eszközök beszerzését, illetve a beszerzés megszervezését;
c) szállásépülethez tartozó berendezési tárgyak és eszközök, különös tekintettel az informatikai eszközök karbantartását, esetleges javíttatását vagy az ezzel kapcsolatos feladatok koordinálását;
d) a munkacsoportok által a Szakkollégiumról közvetítendő információk továbbításának technikai biztosítását;
e) a honlap szerkesztését, karbantartását.
f) fakultatív szabadidős és csapatépítő programok szervezése
(2) A klubhelyiség használatával kapcsolatos szabályokat az 1. és 3. számú mellékletek tartalmazzák.


VI. fejezet

A Szakkollégium szakmai rendje

 • 34. A szakmai-tudományos tevékenység koordinációja

A Szakkollégium tagjainak szakmai-tudományos tevékenységét a programigazgatóval együttműködve a tudományért és kultúráért felelős munkacsoport koordinálja, a jelen szabályzatban rögzítetteknek megfelelően.

 • 35. A kurzusrendszer

A kurzusrendszer a szakkollégiumi képzés legjellemzőbb formája. A képzés 3 szinten folyik.
a) Az alapozó kurzusok célja, hogy az adott szakterület alapjaival, nézőpontjaival, módszereivel, a tudományos megismerés sajátosságaival ismertesse meg az újonnan felvett tagokat, másrészt segítse a szakkollégiumba való integrálódásukat.
b) Az ismeretbővítő kurzusok célja, hogy a Szakkollégium tagjainak érdeklődését kielégítse, a szakmai fejlődésüket elősegítse azokon a területeken, ahol erre az egyetem nem vagy nem eléggé nyújt lehetőséget. Az ismeretbővítő kurzusok a tagok előzetes javaslata alapján kerülnek félévente megrendezésre.
c) A kutató kurzusok célja, hogy az előző félévben megismert elméletek és kutatási módszerek segítségével konkrét, egyéni és/vagy csoportos kutatómunkát végezzenek a hallgatók az érdeklődési területüknek megfelelően, majd ebből publikációk készüljenek. A kutatómunka lehetséges formái: egyéni kutatások (TMDK), valamint az intézetekkel együttműködve, azok kutatómunkájába való integrálódás.

 • 36. Nyilvános előadások az egyetem valamennyi hallgatójának, oktatójának

A nyilvános előadások célja, hogy kielégítse a Széchenyi István Egyetem hallgatóinak speciális szakmai érdeklődését, elősegítse egy adott téma elismert művelőjével való kapcsolattartásukat. Az előadások minden hallgató és oktató számára nyilvános.

 • 37. Szakmai fórumok, beszélgetések

A szakmai fórumok célja, hogy a tagok kötetlen beszélgetések, viták formájában aktuális problémákat (előzetesen megadott szakirodalom alapján) egyéni beállítódásuknak, érdeklő-désüknek megfelelően képesek legyenek feldolgozni. A fórumokon a tagok munkáját oktatók, szakemberek koordinálják, segítik.

 • 38. Konferenciák

(1) A konferenciák célja az országos szakkollégiumi mozgalom szereplőinek és tudományos tevékenységüknek megismerése, az együttműködés kialakítása, a kapcsolatok mélyítése, a leendő természettudományos, bölcsész, jogász, közgazdász, orvos, stb. elit közelítése. Célja továbbá, hogy egy konkrétan megfogalmazott témát minél több nézőpontból megismerjenek a tagok, az egyetem hallgatói, oktatói.
(2) A Szakkollégium hagyományainak megfelelően minden év tavaszán rendezi meg a „Kautz Konferenciát", biztosítva ezzel a közgazdaságtan és más tudományok területén kutatást végző hallgatók, doktoranduszok és a téma elismert szakértői bemutatkozási lehetőségét. A Konferenciát elsősorban szakkollégisták számára szervezzük, de a rendezvény nyilvános minden egyetemi hallgató, oktató számára is.

 • 39. Külföldi szakmai kiutazások támogatása

(1) A Szakkollégium anyagi forrásaihoz mérten lehetőséget biztosít tagjainak, hogy külföldön teljesítendő, tanulmányaikon - illetve tanulmányaikhoz illeszkedő szakmai gyakorlaton - min él kedvezőbb körülmények között vegyenek részt. Ennek érdekében belső pályázati rendszerén keresztül anyagi segítséget nyújt a kedvezményezett tag utazási, biztosítási és szállásköltségének támogatására.
(2) Csak hivatalos meghívóval/fogadólevéllel rendelkező szakkollégiumi tag nyújthat be pályázatot a kiutazást megelőző 30 naptári napot megelőző határidővel.
(3) Egyéni kiutazásra tagsága során minden szakkollégiumi tag csak egyszeri alkalommal veheti igénybe ezt a támogatást.
(4) A pályázatok elbírálását a programigazgató és a DB végzi.
(5) A megítélt támogatást az arra jogosultaknak a kiutazást megelőző minimum 10 nappal kell folyóstani.
(6) A kedvezményezett kötelezettségei:
a) a fent említett tételekre előkalkuláció készítése,
b) a támogatási összeg rendeltetésszerű felhasználása (az elbírálásnak megfelelő tételek, összeghatárok és feltételek betartása),
c) a hazaérkezést követő 2 héten belül pénzügyi és szakmai beszámoló készítése, és az igazgatónak történő leadása,
d) a rendeltetésszerűen fel nem használt összeg visszajuttatása a Szakkollégiumnak,
e) külföldi tudományos munkájának bemutatása,
f) az Egyetem és a Szakkollégium méltó képviselete.
(7) Amennyiben a kedvezményezett a (6) bekezdésben foglalt kötelezettségeinek a Taggyűlés által kijelölt határidőn belül nem tesz eleget, a teljes kiutalt összeget köteles visszatéríteni.VII. fejezet

A Szakkollégium gazdálkodásának szabályai

 

 • 40. A Szakkollégium forrásai és költségvetése

(1) A Szakkollégium az alábbi finanszírozási forrásokból gazdálkodik:
a) rendszeres egyetemi támogatás,
b) pályázati támogatások és
c) egyéb támogatások.
(2) A féléves költségvetési tervet a pénzügyekért és pályázatokért felelős DB-tag koordinálásával a DB állítja össze.
(3) A rendelkezésre álló finanszírozási forrásokkal a Pénzügyekért és pályázatokért felelős munkacsoport a Taggyűlés által elfogadott féléves költségvetési terv alapján gazdálkodik.
(4) A féléves költségvetési tervet a DB beterjesztése alapján a félév megkezdését követő egy h ónapon belül a Taggyűlés hagyja jóvá kétharmados többséggel.

 • 41. A gazdálkodással kapcsolatos felelősségi és hatásköri kérdések

(1) A Szakkollégium szabályos pénzügyi gazdálkodásáért a Szakkollégium programigazgatója felelős.
(2) A napi gazdálkodáshoz szükséges döntéseket a pénzügyekért és pályázatokért felelős DB-tag, a DB-elnök, valamint a programigazgató hozhat.
(3) A Szakkollégium programigazgatója, a munkacsoport nevében a pénzügyekért és pályázatokért felelős DB-tag, továbbá a DB-elnök a gazdálkodással kapcsolatos kérdésekben félévente egyszer beszámolási kötelezettséggel tartozik a taggyűlésnek.
(4) A Szakkollégium pénzügyekért és pályázatokért felelős DB-tagjának feladatai:
a) a költségvetési terv elkészítésének koordinálása,
b) a napi gazdálkodással összefüggő döntések meghozatala,
c) a Szakkollégium belső pénzügyi elszámolásainak felügyelete,
d) kapcsolattartás a Széchenyi István Egyetem Gazdasági és Műszaki Főigazgatóságával.
(5) A pénzügyekért és pályázatokért felelős munkacsoport vezetője a gazdálkodással kapcsolatos kérdésekben havonta beszámol a DB-nak.VIII. fejezet

Záró rendelkezések

 

 • 42. Egyéb szakkollégiumi szabályzatok

(1) Az SZMSZ-ben nem szabályozott kérdéseket a szakkollégium külön szabályzatokban rögzíti.

(2) Értékelési szabályzat (2017.04.26)

Köszöntő

A Kautz Gyula Közgazdász Szakkollégium a Széchenyi István Egyetem első szakkollégiuma, amely 1997. szeptember 21-én alakult Győri Széchenyi Szakkollégium néven. Szakkollégiumunk célja, hogy a gazdaságtudományok iránt érdeklődő tehetséges, ambiciózus, alkotási vággyal rendelkező diákok szakmai tevékenységét segítse, ösztönözze és koordinálja. A Szakkollégium ehhez tagjai számára megteremti a megfelelő
infrastrukturális és tudományos szellemi környezetet, hogy a szakkollégisták tudását, felkészültségét és lehetőségeit szélesítve megalapozza a jövő értelmiségi bázisát és öregbítse a Széchenyi István Egyetem és a közgazdasági képzés jó hírnevét.

Galéria

Eseménynaptár

Elérhetőségeink

Kautz Gyula Közgazdász Szakkollégium

9026 Győr, Egyetem tér 1.

kautz@sze.hu

Programigazgató:

Vinkóczi Tamás - egyetemi tanársegéd (vinkoczi.tamas@sze.hu)